Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

Programul Național de Protecție Socială "BANI DE LICEU" an școlar 2018-2019

Calendar de desfășurare:

 • depunerea cererilor 10 septembrie - 28 septembrie 2018
 • efectuarea anchetelor sociale și evaluarea de către comisii a eligibilității cererilor depuse 1 octombrie - 23 octombrie 2018
 • afișarea pe internet a listei beneficiarilor 26 octombrie 2018
 • depunerea contestațiilor 29 octombrie - 2 noiembrie 2018
 • rezolvarea contestațiilor 2 noiembrie - 6 noiembrie 2018

Conținutul dosarului pentru obținerea ajutorului social: "BANI DE LICEU":

 • cerere completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal
 • copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului;
 • copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membrii ai familiei;
 • acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaș al eroilor revoluției, bolnav de TBC și se află în evidența dispensarului școlar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbție gravă, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei;
 • acte doveditoare, în original, privind veniturile brute ale membrilor familiei;
 • adeverință eliberată de către unitatea școlară din care să rezulte media generală și numărul de absențe nemotivate acumulate în anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului Național de Protecție Socială "Bani de liceu".

Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018, începând cu anul școlar 2018-2019, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar.

Pe lângă indexarea aceste sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie, dată fiind necesitatea de a corela plafonul de acordare a sprijinului cu situația economică actuală.

Sprijinul financiar se sistează în următoarele situaţii:

- elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ;

- elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 - 5 zile, conform prevederilor  art. 108 alin. (2)  lit. e) din  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016);

- elevul a obţinut sub nota 7 la purtare;

- elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat.

Cerere Bani de Liceu 2018-2019

Legislație:

ORDIN nr. 4839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"

HG nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”

HG nr. 712/2018 privind modificarea art. 2 din HG nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”