Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

CRITERIILE SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018– 2019

1. BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acordă elevilor care:

  1. a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, organizate de M.E.C în anul școlar 2017 - 2018;
  2. b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEC pentru competițiile internaționale în anul școlar 2017 - 2018;
  3. c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico- științific, organizate de M.E.C în anul școlar 2017 - 2018;

Condiție de acordare: Media 10 la purtare în anul școlar 2017 - 2018.

Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică decât 10.

Acte necesare:

- cerere tip (de la secretariat), avizată de către diriginte din care să rezulte media la purtare în anul școlar 2017-2018

- copie certificat de naștere și act de identitate al elevului

- copie xerox după diploma obţinută

 2. BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obtinut media generală de cel puțin 9,90 și media 10 la purtare în anul școlar 2017 – 2018, respectiv media 9,90 și media 10 la purtare în semestrul I, an școlar 2018-2019 pentru elevii claselor a IX a. (120 lei/lună/elev)

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MEC în anul școlar 2017 - 2018; (100 lei/lună/elev)

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de MEC în anul școlar 2017 - 2018. (100 lei/lună/elev)

Acte necesare:

- cerere tip (de la secretariat) avizată de către diriginte cu menționarea mediei generale și media la purtare obținute în anul școlar 2017-2018.

- copie certificat de naștere și act de identitate al elevului

- copie xerox după diploma obţinută (pentru pct b și c)

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii aflați în clasa a IX a, respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase. (120 lei/lună/elev, respectiv 100 lei/lună/elev)

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă  nota la purtare este mai mică decât 10

Plata burselor de performanță sau a burselor de merit se va efectua de către unitățile de învățământ în cadrul cărora elevii își desfășurau studiile în momentul obținerii performanței.

 3. BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au avut media generală minim 9,00 și media 10 la purtare în anul școlar 2017 –2018;

b) au venit lunar brut pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august 2018) cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1900 lei brut, respectiv 1162 lei net); - pentru semestrul I

- au venit lunar brut pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (noiembrie 2018, decembrie 2018, ianuarie 2019) cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (1900 lei brut, respectiv 1162 lei net); - pentru semestrul al II-lea

Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile familiei și în situația școlară a elevilor.

Pot păstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii aflați în clasa a IX a, respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase. (85 lei/elev/lună; maxim 5% din numărul total al elevilor unității de învățământ)

Acte necesare:

- cerere tip (de la secretariat);

- copie certificat de naștere și act de identitate al elevului;

- copii xerox ale certificatelor de naștere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalți membrii ai familiei;

- acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele trei luni (adeverință salariat/pentru fiecare membru) anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii;

Notă: Elevii care au beneficiat de bursă de studiu în semestrul I vor prezenta în perioada stabilită doar actele doveditoare cu privire la venituri

 4. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din urmatoarele categorii:

a) orfani sau bolnavi de TBC și care se afla în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor;

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar; (85 lei/elev/lună)

Acte necesare:

  • Orfani (de unul sau ambii părinți)

- cerere tip (de la secretariat)

- copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului

- copie a certificatului de deces a părintelui / părinților decedați

  • Bolnavi

- cerere tip (de la secretariat)

- copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului

- certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar;

  • Mediul rural (care sunt școlarizati într-o alta localitate, întrucât nu au posibilitatea sa studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu)

- cerere tip (de la secretariat)

- copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului

  • Sociale venit, care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. nu realizează un venit net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mare de 50% din salariul minim pe economie (950 lei brut, respectiv 581 lei net - pentru anul 2017); salariul minim brut pe economie luat în calcul pentru anul 2018 este de 1900 lei, respectiv 1162 lei, net.

2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 2000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane.

Acte necesare:

- cerere tip (de la secretariat)

- copia actului de identitate al elevului;

- copii xerox ale certificatelor de naștere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

- acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni (adeverinţă salariat ), anterioare depunerii dosarului;

- act doveditor în original cu terenurile agricole deținute;

- act doveditor în original privind veniturile înregistrate de la ANAF;

Bursele de merit și bursele de studiu se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.

Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp.

Elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit.

Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit, trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanțelor şcolare.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlar

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019 este 12 octombrie 2018.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019 este 05 martie 2019.

Cerere burse scolare

2018-2019 sem I

 

 

Cerere burse scolare

2018-2019 sem II

 

 Legislație:

  • Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
  • Ordinul nr. 3470 din 07.03.2012 pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobat cu numărul 5.576/2011
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 337 din 28.08.2018 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor care se acordă elevilor din învățământului preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia începând cu anul școlar 2018-2019

Rezultate evaluare burse semestrul I, 2020-2021:

Burse școlare - semestrul I, 2020-2021