Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian

COMPONENTA ORGANIZATORICA 

 • Structura anului scolar 2013-2014;
 • Tabel cuprinzând resursele umane (nr. crt., nume si prenume, studii, statutul în învatamânt: titular/ suplinitor calificat/ pensionar/ debutant, grad didactic, numar de ore, responsabilitati); 
 • Tabel cuprinzând încadrarea profesorilor în anul scolar 2013-2014; 
 • Orarul membrilor comisiei.

COMPONENTA MANAGERIALA

 • Raportul de activitate ,,Starea învatamântului’’;
 • Planul managerial anual/ semestrial avizat de director si comisia pentru curriculum;
 • Grficul activitatilor (activitatea/actiunea propusa, tipul activitatii, data, responsabil, grup tinta, locatia, feed-back);
 • Graficul de activitate (activitatea/actiunea propusa, tipul activitatii, data, responsabil, grup tinta, locatia, rezultate asteptate);
 • Planificari anuale vizate de director si responsabilul comisiei metodice;
 • Proiectari ale unitatilor de învatare;
 • Programe scolare în vigoare;
 • Programa disciplinelor optionale avizata de inspectorul de specialitate;
 • Tabel cuprinzând oferta educationala pentru anul scolar 2013-2014 ;
 • Oferta educationala pe clase propusa parintilor, însotita de programe sau cel putin de o lista de continuturi;
 • Selectia manualelor alternative pe clase;
 • Atributiile comisiei metodice;
 • Responsabilitatile membrilor comisiei metodice;
 • Planul - cadru valabil fiecarei clase;
 • Fisa postului;
 • Fisa de evaluare a profesorului;
 • CV-urile membrilor comisiei;
 • Ordine, note, adrese, comunicari MECTS/ISJ/ARACIP/CNCEIP;
 • Bibliografie consultata de profesori pentru pregatirea orelor

COMPONENTA OPERATIONALA 

 • Proiecte de lectie (modele de bune practici);
 • Teste predictive, teste de evaluare sumativa, fise de evaluare;
 • Evaluarea testelor predictive, concluzii si masuri de ameliorare;
 • Raport transmis parintilor în urma aplicarii testelor de evaluare;
 • Programe de pregatire pentru remediere/ dezvoltare;
 • Situatie cuprinzând progresul elevilor (pe clase);
 • Referate/ CD-uri/ filme didactice/ fotografii prezentate la activitatile comisiei metodice / cercului pedagogic;
 • Materiale realizate de comisia metodica pentru preformarea activitatii;
 • Caietul de procese verbale, înregistrat ca document al scolii.

COMPONENTA EXTRACURRICULARA

 • Programul activitatiilor extrascolare si extracurriculare;
 • Centralizarea rezultatelor obtinute de elevi la concursuri si olimpiade scolare;
 • Cercuri ale elevilor/ reviste scolare/ alte activitati propuse de comisia metodica;
 • Participari ale membrilor comisiei metodice la parteneriate si proiecte. Proiecte derulate în scoala;
 • Participari ale cadrelor didactice la simpozioane, concursuri interjudetene, nationale, internationale;
 • Dovezi ale activitatii.

COMPONENTA FORMARE /DEZVOLTARE PROFESIONALA

 • Situatie cuprinzând profesorii participanti la cursuri de formare (denumirea cursului, cine organizeaza cursul, formator, perioada);
 • Oferta de formare transmisa de CCD Ilfov, de scoala;
 • Alte forme individuale de formare/ perfectionare profesionala (studii superioare, masterate);
 • Tematica cercului pedagogic; 5. Fisa necesarului de formare continua;
 • Programul activitatii prezentat la Consfatuirile judetene si lista problemelor abordate;
 • Situatie cuprinzând recompensele primite de profesori: premii, distinctii, prime, gradatii/salarii de merit;
 • Lucrari, articole, participari la simpozioane ale membrilor comisiei;
 • Materiale didactice confectionate de profesori pentru cresterea calitatii actului de predare – învatare - evaluare.

 Documentele Comisie de Evaluare si Asigurarea Calitatii

Regulamentul

comisiei
Plan operational

al comisie
Portofoliul

comisiei
Chestionar

pentru profesori
Chestionar

pentru parinti
Chestionar

pentru elevi
Chestionar

agenti economici